ศูนย์วิทยศาสาตร์และดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
 621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130  โทรศัพท์ 0 5423 7674 โทรสาร 0 5423 7663